Communicatie
Vacature

Communicatieadviseur projectmanagement GVOW

Communicatie / Den Haag / Zuid-Holland / HBO

Voor de Provincie Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur projectmanagement GVOW. De functie is voor 32 uur per week. Het gaat om een tijdelijke functie van februari 2018 tot en met juni 2019.

Opdracht:
Zichtbaarheid realiseren aan de hand van concrete resultaten van de kansen en projecten binnen het programma Goederenvervoer over water. En de provinciale inbreng daarin. We zoeken een creatieve proactieve doener, die oog heeft voor de context van het programma (een samenwerking tussen bedrijven, overheden, investeerders en kennisinstellingen).

Werkzaamheden:
- Ondersteunen van de programmamanager GVOW bij algehele coördinatie van het team, bijvoorbeeld door presentaties voor te bereiden, uitnodigingsbrieven op te stellen en gastenlijsten samen te stellen
- Op reguliere basis afstemmen met strategisch communicatie adviseur en woordvoerder
- Begeleiding van het proces om te komen tot zichtbare externe communicatie op programmaniveau ter ondersteuning van de projecten GVOW en het opleveren van specifieke producten
- In overleg met programmamanager en de strategischcommunicatie adviseur doorvertalen van strategie naar acties (met het programma daar aanwezig zijn waar de doelgroep is, netwerkontwikkeling/relatieontwikkeling binnen het netwerk, zichtbaarheid voortgang)
o doorvertaling naar gerichte communicatieboodschappen per project
o up-to-date houden van actieplan: bepalen wanneer welke boodschap bij wie neerleggen / ophalen, welke middelen inzetten? Hoe?
o uitvoeren van het plan en waar nodig aansturen van communicatie- en productiebureaus; opdrachtnemers
- Voorbereiding 10 bijeenkomsten 2018 tbv uitdragen boodschap GVOW, zorgdragen voor productie van de benodigde communicatie uitingen, coördinatie van de materialen ter plaatse van het event, aanwezig zijn of in elk geval optreden als aanspreekpunt
- Communicatie uitingen ontwikkelen die passen binnen de voortgang van de projecten en het uitdragen van de kernboodschap
- Aan het team Goederenvervoer over Water terugkoppelen over de voortgang van de communicatieactiviteiten, en de projectleiders actief bevragen op wat nodig is voor een succesvolle communicatie
- De strategie betreft inzet van events en media om de resultaten van het programma zichtbaar te maken. Focus daarbij ligt op de bestuurlijke bijeenkomst GVOW 20 juni. Dit event staat niet op zich. Er is een overzicht van diverse events in 2018 waar de provincie aanwezig is vanuit de inhoudelijke projecten. Ook ligt er een begin van een verhaallijn voor het programma als geheel, waarop de activiteitenkalender zo goed mogelijk moet aansluiten. Per event moet met de projectleider worden bekeken welke boodschap wordt uitgedragen en aan de hand van welke middelen - (en/of welke media).

Bijeenkomst 20 juni:
- Aansturen en begeleiden van het organisatieproces: inplannen en voorbereiden van regelmatig overleg met het organisatieteam, bestaande uit collega’s van de provincie en vertegenwoordigers van partners
- Meedenken over creatieve vorm voor de bijeenkomst
- Verzorgen van communicatie uitingen vooraf en achteraf
- Multimedia: inzet van twitter en LinkedIn, zorgen voor mediamonitoring i.s.m. collega’s online redactie, retweeten van direct betrokken partijen uit het netwerk
- Ludieke verbeelden van de resultaten van de kansen en projecten naar (bijvoorbeeld letterlijk een gereedschapskist mbt project ‘groene gereedschapskist’)
- Presenteren van de resultaten uit de afgelopen drie jaar in aansprekende vorm (vorm staat nog vrij: bv strip, plakboek, prezi, film)
- Website GVOW / up to date houden
- Zorgdragen voor plaatsing van uitingen van de projectresultaten in diverse vakbladen, in overleg met senior communicatieadviseur en woordvoerder

Mogelijk vergelijkbare inzet als hierboven beschreven voor 20 juni met het oog op de voorbereiding van de ‘Corridor week’ waarvan de provincie Zuid-Holland van 2 t/m 8 november gastheer is. Dit vraagt naast bovenstaande ook om afstemming met Europese partners.

Competenties:
- Hands-on
- Sterk in projectmatig werken
- Kunnen schakelen tussen visie/strategie en praktijk uitvoering
- Zelfstandig functionerend in een team, anderen aanspreken, zelf aanspreekbaar zijn
- Organisatieskills en communicatieskills
- Oplossingsgerichte focus
- Proactief handelend
- Kennis en ervaring communicatietrajecten mbt profilering overheidsorganisatie in een netwerk / bestuurlijk sensitief
- Kennis en ervaring omgevingsmanagement
- Uitvoeringsgerichte focus
- Kennis van context overheidsorganisatie in samenwerking met externe partijen / processen cocreatie incl wetgevende taken
- Punctueel / zorgvuldig / adequaat
- Creatief in denken en doen
- Open transparante werkhouding - zeggen wat je doet, doen wat je zegt
- Gezien het grote belang van samenwerking binnen deze functie verwachten we dat de kandidaat zoveel mogelijk aanwezig is in de gezamenlijke ruimte van team GVOW op het Provinciehuis. Thuiswerken slechts bij wijze van uitzondering.

Context:
PZH ziet Goederenvervoer over water (GVOW) als onderdeel van het logistieke systeem en een onmisbare schakel voor een duurzame, logistiek slimme en economisch sterke provincie.De Provincie heeft de ambitie om GVOW als volwaardige vervoersmodaliteit binnen de logistieke keten te ontwikkelen als ook bij te dragen aan een duurzame en innovatieve vervoersmodaliteit, die zich constant blijft ontwikkelen. De opgave voor klimaatneutrale regio en regelgeving vanuit Europa op luchtkwaliteit geven urgentie om samen met partners in te zetten op een versnelde beweging naar een schone vloot, een betere positie van binnenvaart in de logistieke keten en een versterkt en beter benut fysiek netwerk van vaarwegen, kades en (binnen)havens.

Het eerste jaar hebben we een visie en ambitie geformuleerd en een initieel netwerk opgebouwd. Het tweede jaar hebben we het netwerk versterkt naar relaties, nieuwe partners verbonden, ideeën uitgewerkt en uitzicht op concrete zichtbare resultaten gekregen. Diverse convenanten zijn ondertekend.
Het derde jaar komt de stroomversnelling naar uitvoering dan echt op gang en gaan we oogsten. We zetten kracht bij door meer dan voorheen en naast ons ‘eigen’GVOW event in juni, daar aanwezig te zijn waar het netwerk ook is. Een van de middelen om de versnelling in te zetten is door het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor, van en met die partijen die acteren op de diverse gesignaleerde kansen. Zo richten wij onze energie bij het tot stand brengen van een sterk netwerk en (ver)nieuw(d)e relaties.

Binnen de provincie werken we met een team vanuit mobiliteit, milieu, EZ, DBI en P&P volgens een programmatische aanpak en een stevige bedrijfsvoering (projectplannen, risicomt, planning en financiën) om te sturen op versnelling in uitvoering, inhoudelijke en bestuurlijke samenhang en tegelijkertijd verankering.

Reageren kan tot 19-2.

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV en motivatie toesturen via de knop "Solliciteer direct". Of neem telefonisch contact op met Matthijs Weststrate via telefoonnummer 06 828 11 603.

Solliciteer direct
Contact

Stel gerust een vraag  aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Stadhouderslaan 7
2517 HV Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310