Communicatie
Vacature

Senior Communicatieadviseur FRAMES

Communicatie / Den Haag / Zuid-Holland / WO

Voor de provincie Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een ervaren senior communicatieadviseur voor het Interreg project FRAMES. Het betreft een opdracht van 16 uur per week, vanaf 1 september 2018 tot 1 maart 2020.

FRAMES is een Europees Interreg project waarin overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties uit Groot-Brittannië, België, Duitsland, Denemarken en Nederland samenwerking om de gevolgen van een overstroming in laaggelegen gebieden te beperken. De provincie Zuid-Holland is projectleider (Leadpartner). De Leadpartner is de schakel tussen het Europese programma secretariaat en de deelnemende partners. De Leadpartner is verantwoordelijk voor o.a. het programma management, monitoring van de voortgang, verantwoording naar het Europese programma secretariaat, opstellen en indienen van halfjaarlijkse activiteiten en financiële rapportages, risicomanagement en het verzorgen van de communicatie binnen het project en naar stakeholders buiten het project.

Omschrijving functie
De provincie is op zoek naar een ervaren communicatie-professional die meewerkt om de communicatiedoelen van FRAMES te realiseren en als rechterhand van de projectleider gevraagd en ongevraagd adviseert. Hierbij is sprake van een 1 op 1 relatie en intensieve samenwerking.

De communicatieadviseur zal in de dagelijkse uitvoering nauw samenwerken met de FRAMES projectleider, collega’s van de afdeling Communicatie en met de contactpersonen van de FRAMES partners. Een deel van de partners heeft een communicatie adviseur aan het project gekoppeld maar bij sommige partners vervult de projectleider deze rol. De voertaal in het project is Engels.

Wat zijn de communicatie doelen
De overall communicatie doelen (waar alle partners gezamenlijk aan bijdragen) zijn:

- Stakeholders betrekken bij de uitvoering van de pilots om het concept van Meerlaagse Veiligheid te testen
- Integratie van veiligheid (preventie) en ‘resilience’ maatregelen door Frames resultaten te dissemineren bij autoriteiten en belanghebbende stakeholders.
- De toepassing en implementatie van het concept Meerlaagse Veiligheid bevorderen bij autoriteiten en belanghebbende stakeholders door handleidingen en ‘tools’ te ontwikkelen
Om deze doelen te bereiken heeft de Leadpartner de verantwoordelijkheid voor de volgende specifieke activiteiten:

- Samenstellen van een regionale analyse om de doelgroepen en stakeholders van MLV te identificeren (in samenwerking met de partners)
- Samenstellen van een brochure of ander soort ‘tool’ om het concept van Meerlaagse Veiligheid duidelijk te maken aan beleidsmakers en het grote publiek

Wat zijn de werkzaamheden
De projectleider gevraagd en ongevraagd adviseren bij de uitvoering van FRAMES, met de focus op het behalen van de communicatiedoelen en disseminatie activiteiten.
Bevorderen van de transnationale samenwerking tussen de FRAMES partners onderling
Informatie verzamelen voor halfjaarlijkse monitorrapportage
Signaleren van media/nieuwsmomenten voor FRAMES en publiceren van berichten op de FRAMES website.
Communicatie-ondersteuning bij de voorbereiding van partnerbijeenkomsten en stakeholdersbijeenkomsten (Midterm en Eindconferentie).
Verzamelen van informatie bij de projectpartners als inbreng voor de halfjaarlijkse voortgangsrapportages.

Achtergrond FRAMES project
FRAMES beoogt om de gevolgen van overstromingen en wateroverlast te verminderen door toepassing van meerlaagse veiligheid. Volgens dit concept wordt (naast de preventieve waterveiligheidsmaatregelen) ook gekeken naar maatregelen om de gevolgen van een overstroming te verkleinen. Hierbij worden in het project de volgende werkpakketten onderscheiden:
1. Sociale weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners vergroten (flood resilient communities)
2. Weerbaarheid van fysieke infrastructuur vergroten (flood resilient areas)
3. Aanbevelingen doen om de hersteltijd na een overstroming te verkleinen en de responscapaciteit van overheden te vergroten (increased response capacity)

Lokale overheden en stakeholders worden hier direct bij betrokken via 13 pilotprojecten. De resultaten moeten leiden tot aanbevelingen voor beleid van lokale, regionale, nationale en internationale overheden en instanties.

FRAMES is op 1 oktober 2016 van start gegaan en eindigt op 31 januari 2020. Momenteel wordt een financiële mid-term review uitgevoerd. In 2018 moet tevens een mid-term bijeenkomst/conferentie worden gehouden waarbij externe stakeholders worden betrokken. De FRAMES partners komen twee keer per jaar plenair bij elkaar om de voorgang te bespreken en één van de pilots te bezoeken.

Een beschrijving van de algemene doelen van Frames, de deelnemende partners en de pilotgebieden is te vinden op: http://www.northsearegion.eu/frames

Gevraagde competenties:
Wij zoeken een professional werkend op WO/HBO niveau. Je weet snel je weg te vinden in een complexe werkomgeving, je bent een netwerker, schakelt makkelijk met verschillende lagen in de organisatie en hebt een uitstekende schrijfvaardigheid. Bij voorkeur ervaring met Europese projecten en voelt zich betrokken bij klimaatverandering en waterveiligheid.. Je kunt management en projectleiders overtuigend adviseren, zowel inhoudelijk als strategisch. Je bent analytisch sterk en kunt de vertaling maken van strategie, naar tactiek naar praktijk.

Een wederzijdse klik met de projectleider is van groot belang. Hieronder wordt verstaan: een kandidaat met een goed gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke belangenafweging, enthousiast en actieve houding, voelt zich betrokken bij onderwerpen klimaatadaptatie en waterveiligheid. Geen ‘uurtje factuurtje’ mentaliteit.

Kernwoorden:
• Analytische en strategisch sterk;
• Daadkrachtig, proactief en resultaatgericht;
• Goed en snel je weg vinden in complexe omgevingen;
• Netwerker;
• Politiek bewust en organisatie-sensitief;
• Flexibel inzetbaar
• Goed kunnen plannen/organiseren;
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk), ook in de Engelse taal.

Als je voldoet aan dit profiel kun je je CV en motivatie toesturen via de knop "Solliciteer direct". Of neem telefonisch contact op met Matthijs Weststrate via telefoonnummer 06 828 11 603.Solliciteer direct
Contact

Stel gerust een vraag  aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Stadhouderslaan 7
2517 HV Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310