Human Resource
Vacature

Verzuim adviseur

Overheid / Amsterdam / /Voor de gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een adviseur verzuim. De aanvang is z.s.m en heeft een looptijd van een jaar met optie tot verlenging. De functie is voor 24 – 36 uur in de week en de standplaats is Amsterdam.

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

Het cluster Interne Dienstverlening biedt flexibele en betrouwbare concernvoorzieningen aan collega's en het bestuur. Zo leveren medewerkers bijvoorbeeld up-to-date managementinformatie, verzorgen zij de invoering van gelijke werkplekken in de gehele stad, faciliteren zij diverse activiteiten en adviseren zij het bestuur en de organisatie bij te nemen beslissingen. Het cluster bedrijfsvoering bestaat uit 9 afdelingen.

Team Arbo en Verzuim

Je maakt deel uit van het team Arbo en Verzuim van de afdeling Personeelsvoorzieningen. In dit team zitten naast de 9 Adviseurs Verzuim, 10 Adviseurs Arbo, 3 bedrijfsmaatschappelijk werkers en 4 adviseurs agressie en geweld. Samen met bedrijfsartsen, adviseurs arbo, bedrijfsmaatschappelijk werk en adviseurs Agressie en geweld, voorzien we leidinggevenden van advies om mensen duurzaam inzetbaar te krijgen en te houden.

Functieomschrijving

De gemeente wil de verzuimbegeleiding de komende jaren intensiveren om te komen tot maximale inzetbaarheid van zijn medewerkers. Binnen het Cluster Sociaal willen de directies Werk, Participatie en Inkomen de coaching en begeleiding van hun leidinggevende bij Verzuim en inzetbaarheid tijdelijk verhogen.

Er is een inhaalslag te maken met betrekking tot kennis en vaardigheden van de leidinggevenden op het gebied van Verzuim en Inzetbaarheid. Dit maakt uit van een groter project, waar samen met leidinggevenden en medewerkers wordt gekeken naar een goede balans tussen werk en persoon.

We breiden daarom de capaciteit van de verzuimadviseurs voor 1 jaar met 1fte uit; deze wordt, naast de huidige adviseurs verzuim, bij de directies Werk, Participatie en Inkomen ingezet. Hier bestaat een duidelijke behoefte aan een meer proactieve rol van de verzuimadviseur. Een adviseur die de leidinggevende gevraagd en ongevraagd advies geeft, kan aanspreken indien nodig en bovenal een coach-on-the-job is voor leidinggevenden. Geen adviseur 'via de computer', maar een hands-on adviseur voor de leidinggevende en medewerker vanaf de eerste dag van het verzuim én bij dreigend verzuim. Samen met de bedrijfsarts is de verzuimadviseur verantwoordelijk om te zorgen dat de leidinggevende en medewerker voldoende informatie, kennis en kunde heeft om de re-integratie vlot en efficiënt te laten verlopen.

Werkzaamheden

 • Het (laagdrempelig) fungeren als sparringpartner voor leidinggevenden bij vragen over signalen van dreigende uitval van de medewerker, de gesprekken in het kader van een verzuimmelding, de (stagnerende) re-integratie en de werkhervattingsgesprekken;
 • Het coachen van de leidinggevenden bij het voorbereiden van de verschillende gesprekken met de medewerker;
 • Het fungeren als 'spin in het web' m.b.t. advisering van de leidinggevende bij de gewenste ondersteuning en/ inzet van andere adviseurs. Denk aan de P&O-adviseur, de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, mobiliteit bij herplaatsing-, bijscholing en opleidingsvraagstukken, arbo-adviseur etc;
 • Het ondersteunen van de leidinggevende bij het formuleren van de vraagstelling voor de bedrijfsarts en bij het bespreken van het advies van de bedrijfsarts;
 • Het ondersteunen van de leidinggevende bij het opstellen van plannen van aanpak;
 • Inplannen en prioriteren van spreekuren bij de bedrijfsarts;
 • Het adviseren en hands-on ondersteunen bij het opstellen van de documenten ten behoeve van het re-integratiedossier (Wet Verbetering Poortwachter);
 • Het monitoren van verzuimdossiers op dossiervorming en voortgang van de re-integratie, ook met het oog op deskundigsheidsbevordering voor leidinggevenden;
 • Het opstellen van de analyse van het verzuim en op hoofdlijnen rapporteren van de ontwikkeling van het verzuim;
 • Een bijdrage leveren aan gemeentelijk beleid met betrekking tot gezondheidsmanagement, verzuim en re-integratiebeleid.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met advisering aan leidinggevenden bij complexe re-integratietrajecten en inzetbaarheid van medewerkers.
 • Je hebt een hbo diploma, aangevuld met een post hbo-opleiding Registercasemanager en/ of Arbeidsdeskundig of andere specialistische opleiding op gebeid van duurzame inzetbaarheid afgerond.
 • Je bent goed bekend met de gedragsmatige visie op verzuim en het eigen regie-model.
 • Je beschikt over actuele specialistische kennis van de sociale wetgeving op terrein van verzuim, re-integratie en WIA.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de NRGA (Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam).
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met complexe verzuim-problematiek in ambtelijke organisatie.


Solliciteer direct
Contact

Stel gerust een vraag aan ons via info@doxa.nl

Of kom langs op ons kantoor

DOXA Kantoor Den Haag
Stadhouderslaan 7
2517 HV Den Haag
070-3626339 (Communicatie)
070-2195680 (HRM)

DOXA Kantoor Tilburg
Spoorlaan 382
5038 CD Tilburg
013-5187310